Yükleniyor
flag
+90 312 417 11 24

Hakkımızda

Hakkımızda

AVRUPA KONSEYİ KUZEY-GÜNEY MERKEZİ

Küresel eğitim, insanların günümüz dünyasının karmaşık gerçeklerini ve süreçlerini anlamalarına yardımcı olmak ve herkesin birbiriyle bağlantılı olduğu bir dünyanın zorluklarıyla yüzleşmelerine olanak sağlayacak değerleri, tutumları, bilgi ve becerileri geliştirmek üzere küresel bir boyut ve eğitimde bütünsel bir bakış açısı yaratmayı amaçlamaktadır.

Küresel eğitim, çoklu bakış açılarını teşvik eden ve basmakalıp ifadeleri ortadan kaldıran pedagojik bir yaklaşımdır. Aynı zamanda; sürdürülebilir kalkınma, insan hakları, barış, çatışma çözümü, kültürlerarası diyalog gibi vatandaşlık anlayışının küresel boyutu üzerine kuruludur. Etkin vatandaş olmayı destekler, eleştirel analize dayalıdır, öğrenici merkezlidir ve katılımcı yöntemler temel alınarak uygulanır.

16 Kasım 1989’da kurulan, Avrupa Konseyi, Avrupa Bağımlılık ve Dayanışma Merkezi (Kuzey-Güney Merkezi) Avrupa Konseyi’nin desteklediği evrensel değerleri yaymak amacıyla Lizbon’da kuruldu. Avrupa Konseyi’nin temel ilkeleri olan İnsan Hakları, Demokrasisi ve Hukukun Üstünlüğü kavramlarının sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında Avrupa kıtasının ötesine yaygınlaşmasını hedefleyen Kuzey – Güney Merkezi’nin misyonu, diyaloğu ve dayanışmayı teşvik etmek ve küresel karşılıklı bağımlılık bilincini artırmak için sivil toplumun, özellikle gençlerin ve kadınların, Avrupa Konseyi üye ülkeleri ve komşu bölgelerde toplumsal yaşam içerisinde aktif bir rol oynamasını sağlamak üzerine kuruludur.

Kuzey-Güney Merkezi’nin üç öncelik alanı vardır;

1. Küresel eğitim

2. Gençlik işbirliği

3. Kadınların güçlendirilmesi

Kuzey-Güney Merkezi'nin faaliyetleri iki ana hareket tarzını içermektedir:

 Eğitim ve gençlik programları aracılığıyla, küresel bağlılık ve dayanışma konularında Avrupa farkındalığını artırmak;

 Avrupa, Güney Akdeniz ülkeleri ve Afrika arasındaki diyalog yoluyla Kuzey-Güney dayanışma politikalarını Avrupa Konseyi'nin amaç ve ilkelerine uygun olarak teşvik etmek.
 
www.coe.int/en/web/north-south-centre/about-the-north-south-centre

KÜRESEL GÜNDEM

Kuzey-Güney Merkez çalışmaları, Avrupa Konseyi değerlerine, standartlarına ve önceliklerine göre belirlenmekte ve özellikle aşağıda belirtilen hedefler doğrultusunda Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Rehber’inin başarısına katkı sağlamaktadır.

Hedef 4: Kapsayıcı ve eşit kalitede bir eğitim sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek.

Hedef 5: Cinsiyet eşitliği sağlamak; tüm kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek.

Hedef 16: Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek, herkes için adalete erişim sağlamak ve her düzeyde etkili, sorumlu ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak.

Hedef 17: Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak.

    

KUZEY-GÜNEY MERKEZİNİN KÜRESEL EĞİTİM PROGRAMI

Kuzey-Güney Merkezinin küresel eğitimle ilgili hedefi, küresel eğitim adına stratejiler oluşturmak, geliştirmek ve sürdürmek ve örgün, yaygın ve sargın küresel eğitim sektöründe kurumlara ve uygulayıcılara dönük kapasite geliştirme çalışmaları yürütmektir. Bu çalışma, küresel eğitimin insanların gözlerini ve akıllarını "dünyanın gerçeklerine açan, onlar için daha büyük bir adalet, eşitlik ve insan hakları dünyası yaratmak amacıyla uyandıran bütüncül bir eğitim olduğu inancına dayanmaktadır". Bu bakış açısına göre Küresel Eğitim, küresel boyutta; Kalkınma Eğitimi, İnsan Hakları Eğitimi, Sürdürülebilirlik Eğitimi, Barış Eğitimi, Çatışma Önleme Eğitimi, Kültürlerarası Öğrenme Eğitimi ve Vatandaşlık Eğitimini kapsamaktadır.

Kuzey-Güney Merkezinin Küresel Eğitim Programı, bu tür eğitimleri Avrupa Konseyi üyesi devletlerde ve küresel düzeyde başlatıp geliştirmekte ve pekiştirmektedir. Bu program Kuzey-Güney Merkezi'nin Atina (1996), Budapeşte (1999) ve Maastricht’te (2002) düzenlediği konferansların önerileri ve çıktılarına dayanmaktadır.

Küresel Eğitim Programı ayrıca, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nin 1318 (2003) sayılı kararında yer alan ve Üye Devletlerin "Küresel eğitimin, güçlendirilmiş küresel vatandaşlar tarafından anlaşılması, katılım sağlanması ve etkileşime girilmesi için bilgi ve beceriler edinmesi hususunda küresel eğitimin herkes için gerekli olduğunu akılda tutarak, sürdürülebilir kalkınmanın kamu farkındalığını artırmak amacıyla küresel eğitimi teşvik etmelerini dile getiren" önerilerine dayanmaktadır. Bu program, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi alanında Avrupa Konseyi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetleri tamamlamaktadır.

Küresel Eğitim Programı hedefleri, Birleşmiş Milletler UNESCO Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin On Yılı kapsamındadır. Bunun yanında, Binyıl Kalkınma Hedeflerinden hareketle bu program, siyasi karar vericiler, sivil toplum örgütleri ve uzmanlar arasında ortaklıklar ve ağ oluşturma yoluyla tartışma ve diyaloğu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
 
GSM-GENÇLİK SERVİSLERİ MERKEZİ  
GSM-Gençlik Servisleri Merkezi, gençlerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını destekleyebilmek amacıyla Ankara’da kurulmuştur.

GSM, gençleri, toplumun temel kaynağı ve en dinamik kesimi olarak kabul eder. Gençlerin toplumsal yaşama aktif katılımının, demokratik toplumsal alt yapının devamına ve gelişimine katkı sağladığına inanır. Bir taraftan gençlerin, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımları önünde bulunan zorlukları aşabilmesi için onlara katkı vermeye çalışırken, diğer taraftan da gençlerin “yaşamın almak kadar vermeyi de içeren bir sistem olduğunu” kavramalarını sağlamaya çalışır. Gençlerin, geleceğe umutla bakan bireyler olabilmeleri için gençlik çalışmaları ve gençlik politikalarının gelişimi için gayret gösterir.

GSM’nin öncelik alanları;

Gençlik Çalışmaları

Gençlik Politikaları

Gençlik Bilgilendirmesi

Gönüllülük

Küresel Eğitim

GSM-Gençlik Servisleri Merkezi, Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi, Küresel Eğitim Ağı Türkiye Ulusal Koordinatörüdür ve Küresel Eğitimin Türkiye’de gelişimi için çalışmaktadır.
www.gsm.org.tr

Powered by Froala Editor