Yükleniyor
flag
+90 312 417 11 24

Küresel Eğitim Bildirgesi

Küresel Eğitim Bildirgesi

MAASTRİCHT KÜRESEL EĞİTİM BİLDİRGESİ


2015 YILI AVRUPA'DA KÜRESEL EĞİTİMİN

İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN

AVRUPA STRATEJİSİ ÇERÇEVESİ

MAASTRİCHT KÜRESEL EĞİTİM BİLDİRGESİ

Avrupa çapında Küresel Eğitim Kongresi,

Maastricht, Hollanda, 15 - 17 Kasım 2002

•Milenyum Hdeflerine Ulaşmak,

•Sürdürülebilirlik için Öğrenme,

•Artan ciddi kamu desteği için küresel eğitime artan bağlılık

Biz, Maastricht'te, 15 - 17 Kasım 2002 tarihinde gerçekleşen Avrupa çapında Küresel Eğitim Kongresine katılan delegeler, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesine ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin On Yılı adına yapılan hazırlıklara katkıda bulunmayı arzulayan Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin parlamenterlerinin, hükümetlerinin, yerel ve bölgesel yetkililerinin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri.

1. Şunları Aklımızda tutarak:

–En son düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde sürdürülebilir küresel kalkınmaya yönelik uluslararası taahhütler ve BM Binyıl Kalkınma Hedeflerinde belirtilen küresel yoksulluğun azaltılması için küresel bir ortaklığın geliştirilmesi.

–İnsanların dünya gerçekleri hakkında bilgi arayışını destekleyen ve onları daha fazla adalet, sürdürülebilirlik, eşitlik ve insan hakları için eleştirel küresel demokratik yurttaşlığa dahil eden bir eğitim olarak, Küresel Eğitim desteğini artırmak ve geliştirmek üzere yapılan bölgesel, ulusal ve uluslararası taahhütler (Bkz. Ek 1).

–Avrupa Konseyi’nin Kuzey-Güney Merkezi Küresel Eğitim tanımları (2002)

•Küresel eğitim, insanların gözlerini ve zihinlerini küreselleşmiş dünyanın gerçeklerine açan ve onları herkes için daha fazla adalet, eşitlik ve İnsan Hakları konularının farkına vardıran bir eğitimdir.

•Küresel Eğitim, Vatandaşlık Eğitiminin küresel boyutu olarak Kalkınma Eğitimi, İnsan Hakları Eğitimi, Sürdürülebilirlik Eğitimi, Barış Eğitimi ve Çatışma Önleme ve Kültürlerarası Eğitim konularını kapsayan bir eğitim olarak anlaşılmaktadır.


2. Şu gerçeğin içtenlikle farkında olarak:

–Yaygın küresel eşitsizlikler sürmektedir ve eğitim hakkı (Dakar Herkes İçin Eğitim Bildirgesinde belirtildiği üzere) dahil olmak üzere temel insani ihtiyaçlar henüz tüm insanlar için karşılanmamış durumdadır;

–Demokratik karar alma süreçleri, bilinçli ve güçlendirilmiş vatandaşlarla onların seçilmiş temsilcileri arasında bir siyasi diyaloğu gerektirmektedir;

–Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için gerekli olan üretim ve tüketim şablonlarının temel dönüşümleri, yalnızca vatandaşların, kadınların ve erkeklerin eşit bir şekilde yeterli bilgiye erişebilmeleri ve harekete geçme gerekliliğini anlamaları ve bunda hemfikir olmaları durumunda gerçekleştirilebilir;

–Toplumsal cinsiyet konularını da dikkate alarak iyi bir şekilde tasarlanmış ve stratejik olarak planlanmış olan Küresel Eğitim, bu tür önlemlerin anlaşılmasına ve kabul edilmesine katkıda bulunmalıdır.

3. Şunu bilerek:

–Avrupa dünyanın her tarafından insanların geldiği ve hali hazırda dünyanın her tarafına Avrupalı insanların yayıldığı bir kıtadır.

–Sınır ötesi sorunların ortak ve çok taraflı siyasi önlemlerle giderilmesi gereken ve gittikçe küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz.

–Uluslararası dayanışmanın zorlukları sağlam temele bağlı bir çözümle karşılanmalıdır.

–Küresel Eğitim, kalkınma işbirliği harcamalarına kamu desteğini güçlendirmek için gereklidir. Küresel toplumumuzla güçlendirilmiş küresel vatandaşlar olarak herkes gerçekten anlamak, katılmak ve etkileşimde bulunmak için gerekli bilgi ve beceriye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu, eğitim dahil tüm yaşam alanları için temel zorlukları ortaya çıkarmaktadır.

–Ulusal ve uluslararası kurumlardaki kamusal güven kaybına karşı mücadele etmek adına Avrupalıların aktif yerel, ulusal ve küresel vatandaşlık ve sürdürülebilir yaşam tarzları için gerekli eğitim şekilleri çerçevesinde meşgul olacakları yeni zorluklar ve fırsatlar mevcuttur.

–Küresel Eğitim metodolojisinin odağında, aktif öğrenmeyi destekleme ve öğrenicilerin ve eğitimcilerin aktif katılımıyla onları etkileme hususu bulunmaktadır. Farklılık ve başkalarına saygı duymayı kutsar, teşvik eder ve öğrenicilerin kendi bağlamındaki seçimlerini küresel bağlamla ilintili olarak yapmalarını teşvik eder.


4. Şunu kabul ederek:

Sadece barışçıl ve sürdürülebilir bir dünya, herkesi ilgilendirmektedir. Yukarıdaki Küresel Eğitim tanımları, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim kavramını içerdiğinden dolayı, bu Strateji, yakın zamandaki Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesine dahil edilebilir ve 2005 yılında başlayan BM Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin On Yılı adına bir hazırlık olarak hizmet edebilir.

Küresel Eğitim sektörler arası bir yükümlülük olmakla birlikte bu taahhütlere katkıda bulunabilir. Küresel Eğitime erişim hem bir zorunluluk hem de bir haktır. Bu ise şunları gerektirecektir:

–Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki aktörler arasında artan ve geliştirilmiş işbirliği ve koordinasyon;

–Kuzey-Güney Merkezi çerçevesinde devam eden yararlı politik tartışmaya dahil olan siyasi aktörlerin dört kategorisini - Parlamenterler, hükümetler, yerel ve bölgesel yetkililerin yanı sıra sivil toplumu da (dörtlü diyalog) içeren bu Kongrenin takibinde aktif katılım ve bağlılık;

–Ulusal ve uluslararası düzeylerde önemli ölçüde artan ek fonlar;

–Her düzeyde örgün ve yaygın eğitim müfredatına tam entegrasyon sağlamak amacıyla Kalkınma İşbirliği, Dışişleri, Ticaret, Çevre Bakanlıkları ve özellikle Eğitim Bakanlıkları arasında giderek artan destek;

–Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel destek ve koordinasyon mekanizmaları;

–Kuzey ve Güney ile Doğu ve Batı arasında büyük ölçüde artan işbirliği.


5. Kendimizi ve temsil ettiğimiz üye devletler, sivil toplum örgütleri, parlamenter yapılar ve yerel ve bölgesel kurumlar adına aşağıdaki hususlarda taahhütte bulunuyoruz:

5.1 Küresel Eğitimin tanımlanması sürecine öncelik verme ve zengin deneyim ve perspektif çeşitliliğinin (örn. Güney, Azınlıklar, Gençlik ve Kadın perspektifleri) sağlanması hususunu her aşamada dahil etme.

5.2 Binyıl Kalkınma Hedeflerinin hedeflediği tarihe doğru, giderek artan ve geliştirilmiş Küresel Eğitim için, şu andan başlayıp 2015’e kadar yetkili kurumlar ve ilgili aktörlerle işbirliği içinde (veya mevcut olanın üzerine inşa ederek), ulusal eylem planları geliştirme.

5.3 Küresel Eğitim için gerekli fonları artırma,

5.4 Küresel Eğitim perspektiflerini her düzeydeki eğitim sistemlerine entegre etme,

5.5 Ulusal koşullara uygun olduğu ölçüde, tüm Avrupa Konseyi üyesi devletlerde Küresel Eğitim için finansman, destek, koordinasyon ve politika oluşturma için ulusal yapıları geliştirme veya geliştirildiğinde ise ilerletme ve artırma,

5.6 Küresel Eğitimin kalitesini yükseltmek ve güvence altına almak için gerekli stratejileri geliştirme veya geliştirildiğinde ise ilerletme,

5.7 Küresel Eğitim için politika yapıcılar ve uygulayıcılar arasında artan ve geliştirilmiş Bölgesel, Avrupalı ve Uluslararası stratejiler ağı desteğini artırma,

5.8 Küresel Eğitim Raporları ve düzenli akran değerlendirmeleri yoluyla 12 yıllık bir süre içerisinde, ulusal bir akran izleme/akran destek programı geliştirmenin fizibilitesini test etme,

5.9 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin On Yılı için hazırlıklara katkıda bulunma.

Biz, Maastricht'te, 15 - 17 Kasım 2002 tarihinde gerçekleşen Avrupa çapında Küresel Eğitim Kongresine katılan delegeler, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin parlamenterlerinin, hükümetlerinin, yerel ve bölgesel yetkililerinin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri olarak, Küresel Eğitimin şekil ve içeriği konusunda Güney ile sürekli bir diyalog içerisinde bulunmayı taahhüt ediyoruz.

AVRUPA STRATEJİ ÇERÇEVE BELGESİNİN EKİ:

Küresel Eğitimin Artırılması ve Geliştirilmesi Gerekliliğine Dair Mevcut Fikir Birliğine Dayanarak hatırlatırız ki:

"Millennium Deklarasyonu'nda yer alanlar da dahil olmak üzere, uluslararası çapta kabul edilen kalkınma hedeflerinin başarılması, mali kaynakların eğitim ve farkındalık yaratma akışında ... önemli artışlar ... gerektirecektir..." (par 75) ve Eğitimi değişimin temel aracı olarak geliştirmek amacıyla sürdürülebilir kalkınmayı eğitim sisteminin her aşamasına entegre etme" (par. 104) ve aynı zamanda 2005 yılından başlayarak sürdürülebilir kalkınma için on yıllık bir eğitimin benimsenmesi hususları da dahil olmak üzere, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi 2002'de yapılan anlaşma;

Gündem 21'in “Eğitim, Toplumsal Farkındalık ve Eğitimin Teşvik Edilmesi” ile ilgili 35 ve 36'ncı Bölümleri;

•Küresel Eğitim çeşitleri -insan hakları eğitimi, barış eğitimi, kalkınma eğitimi, çevre eğitimi, sürdürülebilirlik için öğrenme, arasındaki sinerjinin gelişmesini teşvik eden Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi Küresel Eğitim Şartı;

•Sürdürülebilirliği öğrenmeye yönelik haklara dayalı yaklaşımla birlikte Bilgiye Erişim, Karar Vermede Kamusal Katılım ve Çevresel konularda Adalete Erişim konularında imzalanan Aarhus Sözleşmesi;

•Avrupa Konseyi Okullarda İnsan Hakları Eğitimi ve Öğretimi Hakkında Tavsiye Kararı'nı (1985) içeren uluslararası ve bölgesel insan hakları belgelerinde yer alan insan hakları eğitimine yönelik taahhütler; UNESCO Montreal İnsan Hakları Eğitim Bildirgesi (1993); Viyana Bildirgesi (1993); UNESCO Barış, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Entegre Eylem Çerçevesi (1995); ve BM İnsan Hakları Eğitimi On Yıllık Eylem Planı: 1995 - 2005;

•Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Vatandaşların hak ve sorumluluklarına dayalı Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Bildirgesi ve Programı” (Budapeşte, 1999);

•Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ile ilgili üye devletlere yönelik son tavsiyesi ve Konsey'in Avrupa Vatandaşlık Eğitim Süresini (Temmuz 2002) belirlemeye yönelik önerileri;

•“Kalkınma eğitimi için artan desteği” ve hükümetler ve sivil toplum aktörleri arasındaki kalkınma eğitiminde bilgi ve deneyim alışverişini” teşvik eden Avrupa Birliği Kalkınma Bakanları Konseyi'nin Kalkınma Eğitim Kararı (8 Kasım 2001);

•OECD DAC (Kalkınma Yardım Komitesi) Üst Düzey Toplantısı (Aralık 2000), DAC'ın üye devletleri, kalkınma eğitimi harcamaları için ODA (Resmi Kalkınma Desteği)  harcamalarının yüzdesi olarak ulusal hedefler geliştirmeye teşvik ettiği önerileri;

•Oslo'da Mayıs 2001'de düzenlenen İskandinav Kalkınma ve Eğitim Bakanları Konseyi toplantısının sonuçları, “Küresel dayanışma için kalkınma ve eğitim Bakanlıkları arasında daha fazla işbirliğini taahhüt eden İskandinav Dayanışması;

•Baltık 21 İşbirliği, Haga Deklarasyonu, “Tüm eğitim seviyelerinde sürdürülecek olan sürdürülebilir kalkınma eğitimi…” ve Baltık 21E'nin (Ocak 2002) Baltık bölgesinde Eğitim için Gündem 21 stratejisinin sürdürüleceğine dair taahhüt;

•Dünya Şartı;

•Sürdürülebilir Kalkınmanın tüm müfredatlara dahil edilmesi gerektiğini belirten Avrupa'da 250'den fazla üniversitenin imzaladığı Copernicus Şartı (1993);

•Lüksemburg Üniversiteler Bildirgesi;

•Bonn'da 28-30 Eylül 2000'de gerçekleştirilen "Eğitim 21; Adil ve sürdürülebilir gelecekteki gelişimi öğrenmek" Konferansındaki Katılımcıların Alman Kapanış Bildirgesi gibi Küresel Eğitim Ulusal Bildirgeleri;

•Dünya Eğitim Forumu (UNESCO, Dakar, 26-28 Nisan 2000) tarafından Herkes İçin Eğitim (EFA) ile ilgili kapanış bildirgesi ve Yüksek Kalite tarafından kabul edilen kapanış bildirgesi

•Herkes İçin Eğitim Grubu (UNESCO, Paris, 29-30 Ekim 2001);

•Johannesburg Yerel Yönetim Bildirgesi.