Yükleniyor
flag
+90 312 417 11 24

Küresel Gönüllülük Nedir?

Küresel Gönüllülük Nedir?

KÜRESEL GÖNÜLLÜLÜK

"Gönüllülük Yoluyla Küresel Eğitim""Global Education Through Volunteering"

GSM Gençlik Servisleri Merkezi, ALLIANCE of European Voluntary Service Organizations ve CCIVS-Coordinating Committee for International Voluntary Service üyesi olarak Uluslararası Gönüllü Hizmeti Hareketi'nin aktif bir parçasıdır.

Günümüz dünyasında insanlar savaş ve çatışma; sosyal, kültürel ve ekonomik adalet için mücadele; küresel ekosistemin korunması gibi temel zorluklarla yüzleşmektedir. “Uluslararası Gönüllü Hizmeti” hareketi bu zorlukları aşmaya adanmıştır ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin esaslarına ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne dayanmaktadır. Farklı yeteneklere ve yüksek ideallere sahip insanlar tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Gönüllü Hizmeti, dünyamızın acil olarak ihtiyaç duyduğu bağlılığın, dayanışmanın ve birlikte çalışmanın uygulamalı bir göstergesidir. Uluslararası Gönüllü Hizmeti hareketinin üyeleri bu idealleri hem yerel ve hem de evrensel boyutta yaygınlaştırmak için gayret göstermektedir.GSM; Avrupa Konseyi, Kuzey-Güney Merkezi, Küresel Eğitim Ağı, Türkiye Ulusal Koordinatörüdür. Kuzey-Güney Merkezi (The North-South Centre-NSC)’nin hedefi, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler ve diğer ülkelerde küresel eğitim için stratejiler ve politikalar oluşturulmasını sağlamak, farkındalık yaratmak, kapasite geliştirmek ve işbirliği alanını genişletmektir. Kuzey-Güney Merkezi'nin resmi adı, Avrupa Küresel Bağlılık ve Dayanışma Merkezi'dir.

Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi'nin görevi, küresel karşılıklı bağlılık meseleleri hakkında kamuoyu bilincini artırmak için tasarlanan Avrupa işbirliği için bir çerçeve sağlamak ve Avrupa Konseyi'nin amaç ve ilkelerine, insan haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve sosyal uyuma saygıya uygun dayanışma politikalarını teşvik etmektir.

Küresel Eğitim (KE), yerel ve küresel gerçeklikler arasında artan bağlantılarla ilgilenen bütünsel bir yaklaşımdır. Katılımcı küresel vatandaşlığı geliştirmeyi amaçlayan KE, bireylerin dünya meselelerini anlamalarını, küresel sorunlara karşı değerler ve tutumlar temelinde bilgi ve beceri kazanmalarını hedefler. Bireylerin dünyanın karmaşıklığını anlamalarına, çelişkilerin ve belirsizliklerin farkında olmalarına ve karmaşık problemler için tek boyutlu bir çözüm olmadığını anlamalarına ve eleştirel düşünmelerine yardımcı olur. Bu yetkinliklerin gelişimi ve bireylerin aktif küresel vatandaşlar olabilmeleri için dönüşümsel bir öğrenme süreci yaratır. Dönüşümsel öğrenme, insanların herkes açısından daha adil ve sürdürülebilir bir dünya için ortak bir vizyon oluşturmasını sağlar.

Ülkeler arasındaki karşılıklı bağların bir sonucu olarak, içinde yaşadığımız dünya küreselleşmiş bir sisteme dönüşmüştür. Dünya çapında ekonomik, jeopolitik ve sosyal ilişkiler, modern iletişim ve teknolojiler, medya ve ulaşım, hızlı bir bilgi akışı sağlamaktadır. İnsanlar ve mallar, birbirine bağlanmış bir dünyaya ve günümüzde küresel yerelleşme (glocalization) diye adlandırılan bir sürece yol açan küreselleşmenin hem nedenleri hem de özellikleridir. Küreselleşme karmaşık ve değişkendir ve sonuçları hem olumlu hem de olumsuz olarak değerlendirilebilir.

Küreselleşmenin olumlu sonuçları arasında insanların ufkunun genişletilmesi; bilgi, bilim ve teknolojinin ürünlerine erişim, çok kültürlülük ve kültürler arası görüşler, fırsatlarda artış, kişisel ve sosyal gelişim ve ortak sorunların çözümlerine yönelik fikirlerin paylaşılması ve ortak hareket olanakları yer almaktadır.

Olumsuz sonuçlar temel olarak sosyal, ekonomik ve çevresel düzeydedir. Toplumlarda artan yoksulluğun yanında, düşük yaşam standartları, hastalık, zorunlu göç ve insan hakları ihlalleri, zayıf sosyal grupların sömürüsü, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, çatışmalar, güvensizlik ve büyüyen bireycilik mevcuttur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile ayrıcalıklı ve dışlanmış insanlar arasında giderek büyüyen bir uçurum bulunmaktadır. Diğer tarafta sera etkisi, iklim değişikliği, kirlilik ve doğal kaynakların tükenmesi gibi birçok çevresel etki de yaşanmaktadır.

Dünya çapındaki küresel değişim bilincinin daha sürdürülebilir, daha adil bir kalkınma ve uluslararası işbirliğine olan ihtiyacı, büyüyen bir sivil toplum taahhüdü ve uluslararası kuruluşlar tarafından teşvik edilen sözleşmeler, bildirgeler ve kampanyalar yoluyla giderek daha fazla ele alınmaktadır. Bu nedenle dünyanın güncel konularının daha iyi anlaşılmasını sağlamak, yerel ve küresel düzeydeki etkisine doğru ilerlemek amacıyla hem örgün hem de yaygın eğitimde, öğrenme ve öğretme yöntemlerinin uluslararası bir boyutu olarak küresel eğitim ihtiyacı sadece bir ihtiyaç değil, günümüz dünyasına etik bir meydan okumadır.

GSM, Küresel Eğitimin ve Uluslararası Gönüllü Hizmetinin bir parçası olarak Türkiye’de düzenlediği tüm kısa dönem gönüllü hizmeti (workcamps) programlarını “Global Education Through Volunteering” toplayarak, küresel eğitimi ve küresel eğitim anlayışı ve değerlerini değişik ülkelerden ve Türkiye’den gönüllülere kazandırmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası Gönüllü Çalışma Programları [ Gönüllülük Yoluyla Küresel Eğitim ]

*Türkiye'de "Gönüllülük Yılı" olarak ilan edilen 2019 yılında, Türkiye'nin çeşitli lokasyonlarında 16 farklı kısa dönem (2 hafta) ve 1 orta dönem (1 ay) uluslararası gönüllü çalışma programı düzenlenmiştir. Bu projelerden toplam yaklaşık 20 ulusal ve 150 uluslararası gönüllü ile 28 eğitimli grup lideri ile yerel topluluklar faydalanmıştır.

Gönüllülük, dayanışmaya veya toplumsal bir ihtiyacı karşılamaya yönelik sosyal bir girişimdir ve gençlerin bireysel ve sosyal gelişimine katkılar sağlayan eşsiz bir öğrenme sürecidir. Gönüllü çalışmalar sonucunda elde edilen toplumsal faydanın yanı sıra, gönüllü çalışmalar içerisinde yer alan gençlerin; sorun çözme ve iletişim becerileri gelişir, takım çalışmasını, toplumsal yaşam içerisinde daha hoşgörülü olmayı, işbirliği yapmayı ve yardımlaşmayı öğrenir, toplumu ve dünyayı daha iyi kavrar, yeni yaşam deneyimleri kazanır, özgüveni artar, değer yargıları gelişir…
                             
ULUSLARARASI GÖNÜLLÜ HİZMETİ EVRENSEL ŞARTI

Bizler,
ALLIANCE-Alliance of European Voluntary Service Organizations (Avrupa Gönüllü Hizmet Kuruluşları Birliği),
CCIVS-Coordinating Committee for International Voluntary Service (Uluslararası Gönüllü Hizmetler Eşgüdüm Komitesi),
EAVS-Africa Voluntary Service Development Network (Doğu Afrika Gönüllü Hizmeti Geliştirme Ağı),
ICYE-International Cultural Youth Exchange (Uluslararası Kültürel Gençlik Değişim Birliği),
NVDA-Network for Voluntary Development in Asia (Asya'da Gönüllü Kalkınma Ağı),
SCI-Service Civil International (Uluslararası Sivil Hizmetler Birliği)

olarak, yayınladığımız bu Uluslararası Gönüllü Hizmeti Evrensel Şartı ile temel ilkelerimizi ve ideallerimizi sunuyoruz.

GİRİŞ
Günümüz dünyasında insanlar savaş ve çatışma; sosyal, kültürel ve ekonomik adalet için mücadele; küresel ekosistemin korunması gibi temel zorluklarla yüzleşmektedir. “Uluslararası Gönüllü Hizmeti” hareketi bu zorlukları aşmaya adanmıştır. Çalışmamız İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin esaslarına ve Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri’ne dayanmaktadır.

Farklı yeteneklere ve yüksek ideallere sahip insanlar tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Gönüllü Hizmeti, dünyamızın acil olarak ihtiyaç duyduğu bağlılığın, dayanışmanın ve birlikte çalışmanın uygulamalı bir göstergesidir. Amacımız bu idealleri hem yerel ve hem de evrensel boyutta yaygınlaştırmaktır.

İLKELER
Gönüllüler, ortak bir sosyal çaba çerçevesinde, bilgi birikimlerini, zamanlarını ve enerjilerini, toplu iş gücü yerine, topluluğun genel çıkarları için kendilerini aktif olarak çalışmaya adayan insanlardır. Uluslararası Gönüllü Hizmeti, gönüllülere ve topluma karşılıklı olarak yarar sağlar. Gönüllüler, deneyimlerden öğrenmenin yanı sıra, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar ve kültürlerarası öğrenme yoluyla da kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. Gönüllülerin emekleri/çalışmaları özel çıkarlar için kullanılmamalıdır. Gönüllüler hem kendileri hem de bölge insanları için kişisel gelişim, bilgi, beceri ve değer duygusu kazanmanın dışında herhangi bir kazanç/tazminat bekleyemezler.

Uluslararası Gönüllü Hizmeti, örgün ve yaygın eğitim için bir araç olmakla birlikte, olumlu değişim araçları olarak gönüllüleri ve ev sahiplerini kendi potansiyellerine inanmaya teşvik etmektedir. Uluslararası Gönüllü Hizmeti, yerel dikkat çekmekte, ilgili paydaşlar arasında farkındalığı arttırmakta ve işbirliği çabalarıyla sorunların nasıl üstesinden gelinebileceğini göstermektedir.

Gönüllüler, faydalı çalışmalarda mümkün olduğunca bölge insanlarıyla işbirliği yapmalı ve onlarla bilgi, beceri ve deneyim alışverişinde bulunmalıdır. Böylelikle Uluslararası Gönüllü Hizmeti, sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın temeli olarak yerel hedefleri ve girişimleri destekler; uygulanabilir eğitim ve öğretim sağlar; sosyal sorumluluk, kişisel farkındalık ve özgüven geliştirir.

Uluslararası Gönüllü Hizmeti, karşılıklı uluslararası işbirliği ruhunu teşvik etmektedir; ülkeler ve insanlar arasında maddi ve sosyal eşitlik sağlamak için küresel toplumu yeniden inşa etme ihtiyacını vurgulamaktadır. Uluslararası Gönüllü Hizmeti, küresel vatandaşlığı teşvik eder; barış, adalet ve sürdürülebilirliği destekler.

TAAHHÜT
Gönüllüler, Uluslararası Gönüllü Hizmeti Kuruluşları, ev sahibi kuruluşlar ve diğer bütün paydaşlar bu şart çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidirler. Şartın altına birlikte imza atanlar olarak bizler, kendimizi yukarıda belirtilen ilkelere katılmaya adıyor ve uluslararası gönüllü hizmetini geliştirmek için gerekli araçları sağlamaları adına ulusal ve uluslararası paydaşlara olduğu gibi devletlere, yerel hükümetlere ve gönüllü kuruluşlara başvuracağımızı onaylıyoruz.

Bu şart zaman içerisinde düzeltilebilir. Ancak, yerel ve küresel düzeydeki Uluslararası Gönüllü Hizmeti, yalnızca temel ilkeleri korunduğu zaman etkili, sürdürülebilir ve uygulanabilir idealizm geleneği olarak kalmaya devam eder.

27. CCIVS-Uluslararası Gönüllü Hizmeti Koordinasyon Kurulu (Coordinating Committee for International Voluntary Service) Genel Konferansı, 8-13 Kasım 1998, Rabat – Fas

“Bizim Uluslararası Gönüllü Hizmetimiz Nedir?” (“What is Our IVS?”) Küresel Görev Gücü Toplantısında gözden geçirilerek düzeltildi, 29 Eylül-03 Ekim 2017, Kawasaki – Japonya

Alliance 35.Genel Kongresi tarafından benimsendi, 1-3 Kasım 2017, Atina – Yunanistan